Algemene voorwaarden

 1. Algemene voorwaarden Automobilia Trucks Ieper
 2. Algemene voorwaarden Automobilia T&C
 3. Algemene voorwaarden Automobilia Trucks Pittem
 4. Algemene voorwaarden Recon Trucks
 5. Wedstrijdreglement Automobilia Experience Days

Algemene voorwaarden Automobilia Trucks Ieper

Onderhavige voorwaarden zijn steeds toepasselijk op alle door Automobilia Ieper NV afgesloten overeenkomsten tenzij betrokken partijen uitdrukkelijk en schriftelijk andere voorwaarden overeenkomen.

Deze algemene voorwaarden worden verondersteld gekend te zijn door de klant: de ontstentenis van enige reactie binnen de acht dagen na de allereerste kennisname zal de tegenstelbaarheid teweegbrengen en dit ook voor de navolgende overeenkomsten.

Deze voorwaarden hebben absolute voorrang op de bestel en/of koopvoorwaarden van de koper, zelfs indien deze laatste het tegenovergestelde bedingen.

 1. Rechts- en forumkeuze
  • Op alle door Automobilia Ieper NV afgesloten overeenkomsten zal enkel en alleen het Belgisch recht van toepassing zijn. Deze bepaling geldt in elk geval, ongeacht de hoedanigheid van de partijen, de plaats waar de overeenkomst werd afgesloten of waar de overeenkomst dient uitgevoerd, voor zover de bepaling van het toepasselijk recht is toegelaten.
  • Alle vorderingen in rechte in verband met deze facturen of contracten vallen onder de bevoegdheid van de Rechtbanken te Ieper of de Vrederechter van het Kanton Ieper. Automobilia Ieper NV kan echter tevens de vorderingen in rechte aanhangig maken voor de Rechtbank die bevoegd zou zijn zonder toepassing van dit beding. Dit alles voor zover de bepaling van de bevoegde rechtbank is toegelaten.
 2. Betaling
  • De facturen van Automobilia Ieper NV zijn steeds betaalbaar op haar maatschappelijke zetel. Deze facturen zijn contant betaalbaar bij het uitreiken. Op elke achterstallige betaling is er van rechtswege en zonder ingebrekestelling, een conventionele rente verschuldigd gelijk aan 1% per maand of gedeelte van een maand. Daarenboven, bij gehele of gedeeltelijke niet betaling van de schuld op de vervaldag zonder ernstige reden, wordt het schuldsaldo verhoogd met een conventionele schadevergoeding ten belope van 12% met een minimum van 125,00 EUR. Wanneer in afwijking van het bovenstaande door Automobilia Ieper NV toch afbetalingstermijnen worden toegestaan, worden de nog niet vervallen termijnen opeisbaar bij de eerste wanbetaling. Hetzelfde geldt wanneer de klant geaccepteerde wissels laat protesteren. Bij wanbetaling vervalt elk en ieders recht op commissie of bedongen korting.
  • In geval van achterstallige betaling behoudt Automobilia Ieper NV zich het recht voor, en dit zonder dagvaarding, haar prestaties op te schorten, ongeacht of deze voortvloeien uit het huidige dan wel uit voorgaande of latere contracten, en ongeacht het voertuig waarop deze betrekking hebben, en deze pas te hervatten, behoudens andere overeenkomsten tussen partijen, vanaf de regularisatie van alle betalingen, zijnde de integrale onbetaalde hoofdsom inclusief gebeurlijke intresten en schadevergoeding.
  • Iedere achterstallige betaling, zelfs gedeeltelijk, vanwege de klant op de vervaldatum, laat Automobilia Ieper NV toe bij rechte en automatisch het contract ontbonden te verklaren. De kennisgeving van deze ontbindingsverklaring kan via elke gerechtelijke weg geschieden. De verwijlintresten, evenals de forfaitaire vergoeding, blijven aan Automobilia Ieper NV verschuldigd onafgezien van de ontbindingsverklaring van de verkoop.
 3. Leverings- of afwerkingstermijnen
  Leverings- of afwerkingstermijnen zijn steeds louter informatief of indicatief gegeven en geven de opdrachtgever geen recht op schadevergoeding of prijsvermindering noch op ontbinding van de overeenkomst.
 4. Forfaitaire schadevergoeding bij beëindiging van de overeenkomst
  Wanneer de klant een verbintenis niet nakomt dan heeft Automobilia Ieper NV de keuze tussen de gedwongen uitvoering of de ontbinding van de overeenkomst, in voorkomend geval volgens artikel 2 in fine, tegen een forfaitaire schadevergoeding gelijk aan 20% van de koop- of aannemingssom tenzij Automobilia Ieper NV kiest voor de vergoeding van de bewezen schade.
 5. Klachten
  Overeenkomstig art. 1641 e.v. van het Burgerlijk Wetboek, moet elke klacht of opmerking reeds bij de levering en wanneer het een verborgen gebrek betreft onmiddellijk bij de ontdekking worden gemeld. Wanneer de ontvangst van de tijdige klacht niet per kerende schriftelijk door Automobilia Ieper NV wordt bevestigd, moet de klacht of opmerking op straffe van niet-ontvankelijkheid bovendien binnen de vijf dagen in een omstandig schrijven met duidelijke verwijzing naar de datum van klacht of opmerking bij middel van aangetekende brief aan Automobilia Ieper NV ter kennis worden gebracht en bevestigd. De vrijwaring tegen verborgen gebreken is strikt beperkt tot het herstellen van de defecte stukken in de werkplaats, zonder recht op vergoeding wegens abnormale sleet of eender welke gevolgschade. Zichtbare gebreken worden gedekt door aanvaarding van het goed indien de klant op het ogenblik van het afsluiten van de overeenkomst het gebrek kende of er redelijkerwijze van op de hoogte diende te zijn. In geen geval heeft de klant het recht de ontbinding van de overeenkomst te vragen indien het gebrek dat hij inroept van geringe betekenis is.
 6. Elektronische informatiegaring – Privacyverklaring
  • Vooreerst verbinden de fabrikant en invoerder zich er toe de informatie, hieronder vermeld, niet te verspreiden buiten zijn commercieel netwerk, zonder het akkoord van de klant, behoudens wanneer hij er wettelijk toe gehouden is.
  • De fabrikant of de invoerder hebben geen toegang tot de persoonlijke gegevens van de bestuurders, of het nu gaat om hun identiteit of hun professionele identificatiekaart. De locatie van het voertuig zal enkel aan de fabrikant of de invoerder worden meegedeeld in het geval dat de bestuurder de bijstandsknop activeert om de 24/7 dienst van de fabrikant of de invoerder te contacteren. De klant erkent hiervan expliciet op de hoogte te zijn gesteld.
  • De klant erkent dat het voertuig uitgerust is met een elektronisch systeem dat de informatie betreffende het voertuig registreert. Hij laat uitdrukkelijk toe dat deze informatie ter beschikking wordt gesteld aan de fabrikant, de invoerder en aan de leden van haar commercieel netwerk te rekenen vanaf de datum van in verkeersstelling.
  • De klant geeft toestemming voor het gebruik van zijn gegevens in het kader van promotie en ontwikkeling van producten en dienst na verkoop en de verwezenlijking van voormelde diensten.
  • De klant ziet er persoonlijk op toe, voorafgaand aan het gebruik van het voertuig, de bestuurders op de hoogte te brengen van het bestaan van deze elektronische systemen en/of hun goedkeuring te bekomen en dit overeenkomstig de toepasselijke wet.
  • In het kader van productverbetering en niettegenstaande iedere tegenstrijdige clausule, laat de klant de fabrikant of de invoerder uitdrukkelijk toe over te gaan tot de update op afstand van de parameters op het voertuig.
  • De klant verbindt er zich toe deze toelatingen te laten aanvaarden door iedere nieuwe eigenaar in geval van wederverkoop en door iedere nieuwe gebruiker in geval van terbeschikkingstelling, onder eender welke vorm dan ook, van het voertuig aan een derde.
 7. Waarborg
  Automobilia Ieper NV is tot geen andere of uitgebreider waarborg gehouden dan deze door de fabrikant of de invoerder verleend. Voor het geval dat Automobilia Ieper NV een persoonlijke garantie verleent dan kan de klant zich in elk geval slechts op deze verbintenis beroepen wanneer het betrokken voertuig exclusief door Automobilia Ieper NV wordt onderhouden en hersteld. Elke garantieverplichting vervalt wanneer de klant zich niet strikt houdt aan de instructies van de constructeur of het voertuig voor oneigenlijke toepassingen gebruikt.
 8. De totstandkoming van een overeenkomst i.v.m. voertuigen, opbouwen, organen, onderdelen, opleggers, en aanhangwagens.
  • Als erkend verdeler ontvangt en noteert Automobilia Ieper NV de bestelling van bedrijfsvoertuigen, organen en onderdelen van de merken die zij verdeelt.
  • Alle verbintenissen uit de tot stand gekomen koopovereenkomst tussen de klant en Automobilia Ieper NV zijn evenwel onder de opschortende voorwaarde dat de constructeur van voornoemde merken het product aan Automobilia Ieper NV verkoopt en effectief levert.
  • Bij gebeurlijke niet-aanvaarding door de constructeur, staat het definitief vast dat er geen koop tot stand komt, hetgeen Automobilia Ieper NV ter kennis van de koper kan brengen door middel van een eenvoudige brief. Voor zover toegelaten exonereert Automobilia Ieper NV zich van haar aansprakelijkheid die hieruit eventueel zou kunnen voortvloeien.
  • De gebeurlijke overeenkomsten m.b.t. de financiering van het door de koper gekochte goed zijn aan Automobilia Ieper NV niet tegenstelbaar. De koper kan zich bijgevolg nooit beroepen op het niet bekomen van een financiering om aan zijn verbintenissen te ontsnappen.
  • Automobilia Ieper NV heeft het recht om de uitvoering van een aanvaarde bestelling op te schorten en van de klant een bankgarantie te eisen wanneer bij Automobilia Ieper NV redelijke twijfels rijzen omtrent de mogelijkheid of de intentie van haar wederpartij om haar verbintenissen integraal na te komen.
  • Indien de klant niet binnen de twee weken na de gemotiveerde mededeling door Automobilia Ieper NV van haar redelijke twijfels een bankgarantie kan voorleggen voor de uit te voeren bestelling zal de overeenkomst zonder ingebrekestelling en van rechtswege ontbonden zijn in het nadeel van de klant, op eenvoudige verklaring van Automobilia Ieper NV. De klant verklaart op de hoogte te zijn dat een eventuele opschorting onvermijdelijk een vertraging in de levering met zich meebrengt. zodat een eventuele leveringstermijn Automobilia Ieper NV niet meer bindt.
 9. Risico
  Het algemeen risico en met name het risico voor verlies of beschadiging van de zaak gaat over op de koper vanaf de ondertekening van de koopovereenkomst of de bestelbon, die vanaf dan zelf alle kosten tot behoud en gebruik van de goederen zal dragen.
 10. Eigendomsvoorbehoud
  Het eigendom over het verkochte goed zal pas overgaan op de klant, op het moment dat Automobilia Ieper NV de volledige koopprijs, hierbij inbegrepen de koopprijs van eventuele opties alsook de intresten en bijkomende vergoedingen, en alle eventuele bijkomende kosten, ontvangen heeft. Zolang deze volledige koopprijs niet integraal betaald is mag de klant het gekochte voorwerp niet vervreemden, onder welke vorm ook, er geen verandering mag aanbrengen, noch een deel ervan mag verwijderen. Voor zover het goed toch verkocht zou worden, wordt het eigendomsvoorbehoud overgedragen op de herverkoopprijs. Dit eigendomsvoorbehoud is een eigendomsvoorbehoud in de zin van art. 101 Faill. W.
 11. Uitvoering van de bestellingen van bedrijfsvoertuigen, opbouwen, organen, onderdelen, opleggers en aanhangwagens.
  • Automobilia Ieper NV wijst de klant op het gegeven dat de constructeurs zich het recht voorbehouden te allen tijde aan hun modellen wijzigingen aan te brengen, zonder dat dit voor voornoemde constructeurs de verplichting inhoudt deze wijzigingen ook aan te brengen aan de reeds geleverde of reeds bestelde doch nog niet geleverde modellen.
  • De klant is gehouden het verkochte of herstelde goed in ontvangst te nemen binnen vijf dagen na bericht van terbeschikkingstelling. Bij gebreke van afhaling binnen de voormelde termijn van vijf dagen is de klant een stallingsvergoeding verschuldigd ten bedrage van 20 € per dag.
 12. Automobilia Ieper NV heeft in geval van wanbetaling de mogelijkheid om het voertuig of andere goederen van de opdrachtgever die zij onder zich houdt, in te houden tot de uitvoering van alle betalingen, zijnde de integrale verschuldigde hoofdsom inclusief gebeurlijke intresten en schadevergoeding. Automobilia Ieper NV kan haar retentierecht eveneens uitoefenen ingevolge openstaande schulden van andere leveringen en prestaties dan deze betreffende het ingehouden voertuig.
 13. Indien enige bepaling van deze contractuele voorwaarden nietig is, zullen de overige bepalingen volledig van kracht blijven en zullen partijen de nietige bepaling vervangen door een andere bepaling die het doel en de strekking van de nietige bepaling zoveel mogelijk benadert. Bij interpretatie van deze contractuele voorwaarden is de Nederlandstalige versie doorslaggevend.

Algemene voorwaarden Automobilia T&C

Onderhavige voorwaarden zijn steeds toepasselijk op alle door Automobilia T&C NV afgesloten overeenkomsten tenzij betrokken partijen uitdrukkelijk en schriftelijk andere voorwaarden overeenkomen.

Deze algemene voorwaarden worden verondersteld gekend te zijn door de klant: de ontstentenis van enige reactie binnen de acht dagen na de allereerste kennisname zal de tegenstelbaarheid teweegbrengen en dit ook voor de navolgende overeenkomsten.

Deze voorwaarden hebben absolute voorrang op de bestel en/of koopvoorwaarden van de koper, zelfs indien deze laatste het tegenovergestelde bedingen.

 1. Rechts- en forumkeuze
  • Op alle door Automobilia T&C NV afgesloten overeenkomsten zal enkel en alleen het Belgisch recht van toepassing zijn. Deze bepaling geldt in elk geval, ongeacht de hoedanigheid van de partijen, de plaats waar de overeenkomst werd afgesloten of waar de overeenkomst dient uitgevoerd, voor zover de bepaling van het toepasselijk recht is toegelaten.
  • Alle vorderingen in rechte in verband met deze facturen of contracten vallen onder de bevoegdheid van de Rechtbanken te Veurne of de Vrederechter van het Kanton Diksmuide. Automobilia T&C NV kan echter tevens de vorderingen in rechte aanhangig maken voor de Rechtbank die bevoegd zou zijn zonder toepassing van dit beding. Dit alles voor zover de bepaling van de bevoegde rechtbank is toegelaten.
 2. Betaling
  • De facturen van Automobilia T&C NV zijn steeds betaalbaar op haar maatschappelijke zetel. Deze facturen zijn contant betaalbaar bij het uitreiken. Op elke achterstallige betaling is er van rechtswege en zonder ingebrekestelling, een conventionele rente verschuldigd gelijk aan 1% per maand of gedeelte van een maand. Daarenboven, bij gehele of gedeeltelijke niet betaling van de schuld op de vervaldag zonder ernstige reden, wordt het schuldsaldo verhoogd met een conventionele schadevergoeding ten belope van 12% met een minimum van 125,00 EUR. Wanneer in afwijking van het bovenstaande door Automobilia T&C NV toch afbetalingstermijnen worden toegestaan, worden de nog niet vervallen termijnen opeisbaar bij de eerste wanbetaling. Hetzelfde geldt wanneer de klant geaccepteerde wissels laat protesteren. Bij wanbetaling vervalt elk en ieders recht op commissie of bedongen korting.
  • In geval van achterstallige betaling behoudt Automobilia T&C NV zich het recht voor, en dit zonder dagvaarding, haar prestaties op te schorten, ongeacht of deze voortvloeien uit het huidige dan wel uit voorgaande of latere contracten, en ongeacht het voertuig waarop deze betrekking hebben, en deze pas te hervatten, behoudens andere overeenkomsten tussen partijen, vanaf de regularisatie van alle betalingen, zijnde de integrale onbetaalde hoofdsom inclusief gebeurlijke intresten en schadevergoeding.
  • Iedere achterstallige betaling, zelfs gedeeltelijk, vanwege de klant op de vervaldatum, laat Automobilia T&C NV toe bij rechte en automatisch het contract ontbonden te verklaren. De kennisgeving van deze ontbindingsverklaring kan via elke gerechtelijke weg geschieden. De verwijlintresten, evenals de forfaitaire vergoeding, blijven aan Automobilia T&C NV verschuldigd onafgezien van de ontbindingsverklaring van de verkoop.
 3. Leverings- of afwerkingstermijnen
  Leverings- of afwerkingstermijnen zijn steeds louter informatief of indicatief gegeven en geven de opdrachtgever geen recht op schadevergoeding of prijsvermindering noch op ontbinding van de overeenkomst.
 4. Forfaitaire schadevergoeding bij beëindiging van de overeenkomst
  Wanneer de klant een verbintenis niet nakomt dan heeft Automobilia T&C NV de keuze tussen de gedwongen uitvoering of de ontbinding van de overeenkomst, in voorkomend geval volgens artikel 2 in fine, tegen een forfaitaire schadevergoeding gelijk aan 20% van de koop- of aannemingssom tenzij Automobilia T&C NV kiest voor de vergoeding van de bewezen schade.
 5. Klachten
  Overeenkomstig art. 1641 e.v. van het Burgerlijk Wetboek, moet elke klacht of opmerking reeds bij de levering en wanneer het een verborgen gebrek betreft onmiddellijk bij de ontdekking worden gemeld. Wanneer de ontvangst van de tijdige klacht niet per kerende schriftelijk door Automobilia T&C NV wordt bevestigd, moet de klacht of opmerking op straffe van niet-ontvankelijkheid bovendien binnen de vijf dagen in een omstandig schrijven met duidelijke verwijzing naar de datum van klacht of opmerking bij middel van aangetekende brief aan Automobilia T&C NV ter kennis worden gebracht en bevestigd. De vrijwaring tegen verborgen gebreken is strikt beperkt tot het herstellen van de defecte stukken in de werkplaats, zonder recht op vergoeding wegens abnormale sleet of eender welke gevolgschade. Zichtbare gebreken worden gedekt door aanvaarding van het goed indien de klant op het ogenblik van het afsluiten van de overeenkomst het gebrek kende of er redelijkerwijze van op de hoogte diende te zijn. In geen geval heeft de klant het recht de ontbinding van de overeenkomst te vragen indien het gebrek dat hij inroept van geringe betekenis is.
 6. Elektronische informatiegaring – Privacyverklaring
  • Vooreerst verbinden de fabrikant en invoerder zich er toe de informatie, hieronder vermeld, niet te verspreiden buiten zijn commercieel netwerk, zonder het akkoord van de klant, behoudens wanneer hij er wettelijk toe gehouden is.
  • De fabrikant of de invoerder hebben geen toegang tot de persoonlijke gegevens van de bestuurders, of het nu gaat om hun identiteit of hun professionele identificatiekaart. De locatie van het voertuig zal enkel aan de fabrikant of de invoerder worden meegedeeld in het geval dat de bestuurder de bijstandsknop activeert om de 24/7 dienst van de fabrikant of de invoerder te contacteren. De klant erkent hiervan expliciet op de hoogte te zijn gesteld.
  • De klant erkent dat het voertuig uitgerust is met een elektronisch systeem dat de informatie betreffende het voertuig registreert. Hij laat uitdrukkelijk toe dat deze informatie ter beschikking wordt gesteld aan de fabrikant, de invoerder en aan de leden van haar commercieel netwerk te rekenen vanaf de datum van in verkeersstelling.
  • De klant geeft toestemming voor het gebruik van zijn gegevens in het kader van promotie en ontwikkeling van producten en dienst na verkoop en de verwezenlijking van voormelde diensten.
  • De klant ziet er persoonlijk op toe, voorafgaand aan het gebruik van het voertuig, de bestuurders op de hoogte te brengen van het bestaan van deze elektronische systemen en/of hun goedkeuring te bekomen en dit overeenkomstig de toepasselijke wet.
  • In het kader van productverbetering en niettegenstaande iedere tegenstrijdige clausule, laat de klant de fabrikant of de invoerder uitdrukkelijk toe over te gaan tot de update op afstand van de parameters op het voertuig.
  • De klant verbindt er zich toe deze toelatingen te laten aanvaarden door iedere nieuwe eigenaar in geval van wederverkoop en door iedere nieuwe gebruiker in geval van terbeschikkingstelling, onder eender welke vorm dan ook, van het voertuig aan een derde.
 7. Waarborg
  Automobilia T&C NV is tot geen andere of uitgebreider waarborg gehouden dan deze door de fabrikant of de invoerder verleend. Voor het geval dat Automobilia T&C NV een persoonlijke garantie verleent dan kan de klant zich in elk geval slechts op deze verbintenis beroepen wanneer het betrokken voertuig exclusief door Automobilia T&C NV wordt onderhouden en hersteld. Elke garantieverplichting vervalt wanneer de klant zich niet strikt houdt aan de instructies van de constructeur of het voertuig voor oneigenlijke toepassingen gebruikt.
 8. De totstandkoming van een overeenkomst i.v.m. voertuigen, opbouwen, organen, onderdelen, opleggers, en aanhangwagens.
  • Als erkend verdeler ontvangt en noteert Automobilia T&C NV de bestelling van bedrijfsvoertuigen, organen en onderdelen van de merken die zij verdeelt.
  • Alle verbintenissen uit de tot stand gekomen koopovereenkomst tussen de klant en Automobilia T&C NV zijn evenwel onder de opschortende voorwaarde dat de constructeur van voornoemde merken het product aan Automobilia T&C NV verkoopt en effectief levert.
  • Bij gebeurlijke niet-aanvaarding door de constructeur, staat het definitief vast dat er geen koop tot stand komt, hetgeen Automobilia T&C NV ter kennis van de koper kan brengen door middel van een eenvoudige brief. Voor zover toegelaten exonereert Automobilia T&C NV zich van haar aansprakelijkheid die hieruit eventueel zou kunnen voortvloeien.
  • De gebeurlijke overeenkomsten m.b.t. de financiering van het door de koper gekochte goed zijn aan Automobilia T&C NV niet tegenstelbaar. De koper kan zich bijgevolg nooit beroepen op het niet bekomen van een financiering om aan zijn verbintenissen te ontsnappen.
  • Automobilia T&C NV heeft het recht om de uitvoering van een aanvaarde bestelling op te schorten en van de klant een bankgarantie te eisen wanneer bij Automobilia T&C NV redelijke twijfels rijzen omtrent de mogelijkheid of de intentie van haar wederpartij om haar verbintenissen integraal na te komen.
   Indien de klant niet binnen de twee weken na de gemotiveerde mededeling door Automobilia T&C NV van haar redelijke twijfels een bankgarantie kan voorleggen voor de uit te voeren bestelling zal de overeenkomst zonder ingebrekestelling en van rechtswege ontbonden zijn in het nadeel van de klant, op eenvoudige verklaring van Automobilia T&C NV. De klant verklaart op de hoogte te zijn dat een eventuele opschorting onvermijdelijk een vertraging in de levering met zich meebrengt. zodat een eventuele leveringstermijn Automobilia T&C NV niet meer bindt.
 9. Risico
  Het algemeen risico en met name het risico voor verlies of beschadiging van de zaak gaat over op de koper vanaf de ondertekening van de koopovereenkomst of de bestelbon, die vanaf dan zelf alle kosten tot behoud en gebruik van de goederen zal dragen.
 10. Eigendomsvoorbehoud
  Het eigendom over het verkochte goed zal pas overgaan op de klant, op het moment dat Automobilia T&C NV de volledige koopprijs, hierbij inbegrepen de koopprijs van eventuele opties alsook de intresten en bijkomende vergoedingen, en alle eventuele bijkomende kosten, ontvangen heeft. Zolang deze volledige koopprijs niet integraal betaald is mag de klant het gekochte voorwerp niet vervreemden, onder welke vorm ook, er geen verandering mag aanbrengen, noch een deel ervan mag verwijderen.
  Voor zover het goed toch verkocht zou worden, wordt het eigendomsvoorbehoud overgedragen op de herverkoopprijs. Dit eigendomsvoorbehoud is een eigendomsvoorbehoud in de zin van art. 101 Faill. W.
 11. Uitvoering van de bestellingen van bedrijfsvoertuigen, opbouwen, organen, onderdelen, opleggers en aanhangwagens.
  • Automobilia T&C NV wijst de klant op het gegeven dat de constructeurs zich het recht voorbehouden te allen tijde aan hun modellen wijzigingen aan te brengen, zonder dat dit voor voornoemde constructeurs de verplichting inhoudt deze wijzigingen ook aan te brengen aan de reeds geleverde of reeds bestelde doch nog niet geleverde modellen.
  • De klant is gehouden het verkochte of herstelde goed in ontvangst te nemen binnen vijf dagen na bericht van terbeschikkingstelling. Bij gebreke van afhaling binnen de voormelde termijn van vijf dagen is de klant een stallingsvergoeding verschuldigd ten bedrage van 20 € per dag.
 12. Automobilia T&C NV heeft in geval van wanbetaling de mogelijkheid om het voertuig of andere goederen van de opdrachtgever die zij onder zich houdt, in te houden tot de uitvoering van alle betalingen, zijnde de integrale verschuldigde hoofdsom inclusief gebeurlijke intresten en schadevergoeding. Automobilia T&C NV kan haar retentierecht eveneens uitoefenen ingevolge openstaande schulden van andere leveringen en prestaties dan deze betreffende het ingehouden voertuig.
 13. Indien enige bepaling van deze contractuele voorwaarden nietig is, zullen de overige bepalingen volledig van kracht blijven en zullen partijen de nietige bepaling vervangen door een andere bepaling die het doel en de strekking van de nietige bepaling zoveel mogelijk benadert. Bij interpretatie van deze contractuele voorwaarden is de Nederlandstalige versie doorslaggevend.

Algemene voorwaarden Automobilia Trucks Pittem

Onderhavige voorwaarden zijn steeds toepasselijk op alle door Automobilia Pittem NV afgesloten overeenkomsten tenzij betrokken partijen uitdrukkelijk en schriftelijk andere voorwaarden overeenkomen.

Deze algemene voorwaarden worden verondersteld gekend te zijn door de klant: de ontstentenis van enige reactie binnen de acht dagen na de allereerste kennisname zal de tegenstelbaarheid teweegbrengen en dit ook voor de navolgende overeenkomsten. 

Deze voorwaarden hebben absolute voorrang op de bestel en/of koopvoorwaarden van de koper, zelfs indien deze laatste het tegenovergestelde bedingen.

 1. Rechts- en forumkeuze
 • Op alle door Automobilia Pittem NV afgesloten overeenkomsten zal enkel en alleen het Belgisch recht van toepassing zijn. Deze bepaling geldt in elk geval, ongeacht de hoedanigheid van de partijen, de plaats waar de overeenkomst werd afgesloten of waar de overeenkomst dient uitgevoerd, voor zover de bepaling van het toepasselijk recht is toegelaten.
 • Alle vorderingen in rechte in verband met deze facturen of contracten vallen onder de bevoegdheid van de Rechtbanken te Brugge of de Vrederechter van het Kanton Tielt. Automobilia Pittem NV kan echter tevens de vorderingen in rechte aanhangig maken voor de Rechtbank die bevoegd zou zijn zonder toepassing van dit beding. Dit alles voor zover de bepaling van de bevoegde rechtbank is toegelaten.
 1. Betaling
 • De facturen van Automobilia Pittem NV zijn steeds betaalbaar op haar maatschappelijke zetel. Deze facturen zijn contant betaalbaar bij het uitreiken. Op elke achterstallige betaling is er van rechtswege en zonder ingebrekestelling, een conventionele rente verschuldigd gelijk aan 1% per maand of gedeelte van een maand. Daarenboven, bij gehele of gedeeltelijke niet betaling van de schuld op de vervaldag zonder ernstige reden, wordt het schuldsaldo verhoogd met een conventionele schadevergoeding ten belope van 12% met een minimum van 125,00 EUR. Wanneer in afwijking van het bovenstaande door Automobilia Pittem NV toch afbetalingstermijnen worden toegestaan, worden de nog niet vervallen termijnen opeisbaar bij de eerste wanbetaling. Hetzelfde geldt wanneer de klant geaccepteerde wissels laat protesteren. Bij wanbetaling vervalt elk en ieders recht op commissie of bedongen korting.
 • In geval van achterstallige betaling behoudt Automobilia Pittem NV zich het recht voor, en dit zonder dagvaarding, haar prestaties op te schorten, ongeacht of deze voortvloeien uit het huidige dan wel uit voorgaande of latere contracten, en ongeacht het voertuig waarop deze betrekking hebben, en deze pas te hervatten, behoudens andere overeenkomsten tussen partijen, vanaf de regularisatie van alle betalingen, zijnde de integrale onbetaalde hoofdsom inclusief gebeurlijke intresten en schadevergoeding.
 • Iedere achterstallige betaling, zelfs gedeeltelijk, vanwege de klant op de vervaldatum, laat Automobilia Pittem NV toe bij rechte en automatisch het contract ontbonden te verklaren. De kennisgeving van deze ontbindingsverklaring kan via elke gerechtelijke weg geschieden. De verwijlintresten, evenals de forfaitaire vergoeding, blijven aan Automobilia Pittem NV verschuldigd onafgezien van de ontbindingsverklaring van de verkoop.
 1. Leverings- of afwerkingstermijnen
 • Leverings- of afwerkingstermijnen zijn steeds louter informatief of indicatief gegeven en geven de opdrachtgever geen recht op schadevergoeding of prijsvermindering noch op ontbinding van de overeenkomst.
 1. Forfaitaire schadevergoeding bij beëindiging van de overeenkomst
 • Wanneer de klant een verbintenis niet nakomt dan heeft Automobilia Pittem NV de keuze tussen de gedwongen uitvoering of de ontbinding van de overeenkomst, in voorkomend geval volgens artikel 2 in fine, tegen een forfaitaire schadevergoeding gelijk aan 20%  van de koop- of aannemingssom tenzij Automobilia Pittem NV kiest voor de vergoeding van de bewezen schade.
 1. Klachten
 • Overeenkomstig art. 1641 e.v. van het Burgerlijk Wetboek, moet elke klacht of opmerking reeds bij de levering en wanneer het een verborgen gebrek betreft onmiddellijk bij de ontdekking worden gemeld. Wanneer de ontvangst van de tijdige klacht niet per kerende schriftelijk door Automobilia Pittem NV wordt bevestigd, moet de klacht of opmerking op straffe van niet-ontvankelijkheid bovendien binnen de vijf dagen in een omstandig schrijven met duidelijke verwijzing naar de datum van klacht of opmerking bij middel van aangetekende brief aan Automobilia Pittem NV ter kennis worden gebracht en bevestigd. De vrijwaring tegen verborgen gebreken is strikt beperkt tot het herstellen van de defecte stukken in de werkplaats, zonder recht op vergoeding wegens abnormale sleet of eender welke gevolgschade. Zichtbare gebreken worden gedekt door aanvaarding van het goed indien de klant op het ogenblik van het afsluiten van de overeenkomst het gebrek kende of er redelijkerwijze van op de hoogte diende te zijn. In geen geval heeft de klant het recht de ontbinding van de overeenkomst te vragen indien het gebrek dat hij inroept van geringe betekenis is.
 1. Elektronische informatiegaring – Privacyverklaring

Vooreerst verbinden de fabrikant en invoerder zich er toe de informatie, hieronder vermeld, niet te verspreiden buiten zijn commercieel netwerk, zonder het akkoord van de klant, behoudens wanneer hij er wettelijk toe gehouden is.

 • De fabrikant of de invoerder hebben geen toegang tot de persoonlijke gegevens van de bestuurders, of het nu gaat om hun identiteit of hun professionele identificatiekaart.  De locatie van het voertuig zal enkel aan de fabrikant of de invoerder worden meegedeeld in het geval dat de bestuurder de bijstandsknop activeert om de 24/7 dienst van de fabrikant of de invoerder te contacteren.  De klant erkent hiervan expliciet op de hoogte te zijn gesteld.
 • De klant erkent dat het voertuig uitgerust is met een elektronisch systeem dat de informatie betreffende het voertuig registreert. Hij laat uitdrukkelijk toe dat deze informatie ter beschikking wordt gesteld aan de fabrikant, de invoerder en aan de leden van haar commercieel netwerk te rekenen vanaf de datum van in verkeersstelling.
 • De klant geeft toestemming voor het gebruik van zijn gegevens in het kader van promotie en ontwikkeling van producten en dienst na verkoop en de verwezenlijking van voormelde diensten.
 • 6.4. De klant ziet er persoonlijk op toe, voorafgaand aan het gebruik van het voertuig, de bestuurders op de hoogte te brengen van het bestaan van deze elektronische systemen en/of hun goedkeuring te bekomen en dit overeenkomstig de toepasselijke wet.
 • In het kader van productverbetering en niettegenstaande iedere tegenstrijdige clausule, laat de klant de fabrikant of de invoerder uitdrukkelijk toe over te gaan tot de update op afstand van de parameters op het voertuig.
 • De klant verbindt er zich toe deze toelatingen te laten aanvaarden door iedere nieuwe eigenaar in geval van wederverkoop en door iedere nieuwe gebruiker in geval van terbeschikkingstelling, onder eender welke vorm dan ook, van het voertuig aan een derde.
 1. Waarborg
 • Automobilia Pittem NV is tot geen andere of uitgebreider waarborg gehouden dan deze door de fabrikant of de invoerder verleend. Voor het geval dat Automobilia Pittem NV een persoonlijke garantie verleent dan kan de klant zich in elk geval slechts op deze verbintenis beroepen wanneer het betrokken voertuig exclusief door Automobilia Pittem NV wordt onderhouden en hersteld. Elke garantieverplichting vervalt wanneer de klant zich niet strikt houdt aan de instructies van de constructeur of het voertuig voor oneigenlijke toepassingen gebruikt.
 1. De totstandkoming van een overeenkomst i.v.m. voertuigen, opbouwen, organen, onderdelen, opleggers, en aanhangwagens.
 • Als erkend verdeler ontvangt en noteert Automobilia Pittem NV de bestelling van bedrijfsvoertuigen, organen en onderdelen van de merken die zij verdeelt.
 • Alle verbintenissen uit de tot stand gekomen koopovereenkomst tussen de klant en Automobilia Pittem NV zijn evenwel onder de opschortende voorwaarde dat de constructeur van voornoemde merken het product aan Automobilia Pittem NV verkoopt en effectief levert.
 • Bij gebeurlijke niet-aanvaarding door de constructeur, staat het definitief vast dat er geen koop tot stand komt, hetgeen Automobilia Pittem NV ter kennis van de koper kan brengen door middel van een eenvoudige brief.  Voor zover toegelaten exonereert Automobilia Pittem NV zich van haar aansprakelijkheid die hieruit eventueel zou kunnen voortvloeien.
 • De gebeurlijke overeenkomsten m.b.t. de financiering van het door de koper gekochte goed zijn aan Automobilia Pittem NV niet tegenstelbaar. De koper kan zich bijgevolg nooit beroepen op het niet bekomen van een financiering om aan zijn verbintenissen te ontsnappen. 
 • Automobilia Pittem NV heeft het recht om de uitvoering van een aanvaarde bestelling op te schorten en van de klant een bankgarantie te eisen wanneer bij Automobilia Pittem NV redelijke twijfels rijzen omtrent de mogelijkheid of de intentie van haar wederpartij om haar verbintenissen integraal na te komen.
  Indien de klant niet binnen de twee weken na de gemotiveerde mededeling door Automobilia Pittem NV van haar redelijke twijfels een bankgarantie kan voorleggen voor de uit te voeren bestelling zal de overeenkomst zonder ingebrekestelling en van rechtswege ontbonden zijn in het nadeel van de klant, op eenvoudige verklaring van Automobilia Pittem NV. De klant verklaart op de hoogte te zijn dat een eventuele opschorting onvermijdelijk een vertraging in de levering met zich meebrengt. zodat een eventuele leveringstermijn Automobilia Pittem NV niet meer bindt.
 1. Risico
 • Het algemeen risico en met name het risico voor verlies of beschadiging van de zaak gaat over op de koper vanaf de ondertekening van de koopovereenkomst of de bestelbon, die vanaf dan zelf alle kosten tot behoud en gebruik van de goederen zal dragen.
 1. Eigendomsvoorbehoud
 • Het eigendom over het verkochte goed zal pas overgaan op de klant, op het moment dat Automobilia Pittem NV de volledige koopprijs, hierbij inbegrepen de koopprijs van eventuele opties alsook de intresten en bijkomende vergoedingen, en alle eventuele bijkomende kosten, ontvangen heeft. Zolang deze volledige koopprijs niet integraal betaald is mag de klant het gekochte voorwerp niet vervreemden, onder welke vorm ook, er geen verandering mag aanbrengen, noch een deel ervan mag verwijderen. Voor zover het goed toch verkocht zou worden, wordt het eigendomsvoorbehoud overgedragen op de herverkoopprijs. Dit eigendomsvoorbehoud is een eigendomsvoorbehoud in de zin van art. 101 Faill. W.
 1. Uitvoering van de bestellingen van bedrijfsvoertuigen, opbouwen, organen, onderdelen, opleggers en aanhangwagens.
 • Automobilia Pittem NV wijst de klant op het gegeven dat de constructeurs zich het recht voorbehouden te allen tijde aan hun modellen wijzigingen aan te brengen, zonder dat dit voor voornoemde constructeurs de verplichting inhoudt deze wijzigingen ook aan te brengen aan de reeds geleverde of reeds bestelde doch nog niet geleverde modellen.
 • De klant is gehouden het verkochte of herstelde goed in ontvangst te nemen binnen vijf dagen na bericht van terbeschikkingstelling. Bij gebreke van afhaling binnen de voormelde termijn van vijf dagen is de klant een stallingsvergoeding verschuldigd ten bedrage van 20 € per dag.
 1. Automobilia Pittem NV heeft in geval van wanbetaling de mogelijkheid om het voertuig of andere goederen van de opdrachtgever die zij onder zich houdt, in te houden tot de uitvoering van alle betalingen, zijnde de integrale verschuldigde hoofdsom inclusief gebeurlijke intresten en schadevergoeding. Automobilia Pittem NV kan haar retentierecht eveneens uitoefenen ingevolge openstaande schulden van andere leveringen en prestaties dan deze betreffende het ingehouden voertuig.
 1. Indien enige bepaling van deze contractuele voorwaarden nietig is, zullen de overige bepalingen volledig van kracht blijven en zullen partijen de nietige bepaling vervangen door een andere bepaling die het doel en de strekking van de nietige bepaling zoveel mogelijk benadert. Bij interpretatie van deze contractuele voorwaarden is de Nederlandstalige versie doorslaggevend.
   

Algemene voorwaarden Recon Trucks

Onderhavige voorwaarden zijn steeds toepasselijk op alle door Recon Trucks NV afgesloten overeenkomsten tenzij betrokken partijen uitdrukkelijk en schriftelijk andere voorwaarden overeenkomen.

Deze algemene voorwaarden worden verondersteld gekend te zijn door de klant: de ontstentenis van enige reactie binnen de acht dagen na de allereerste kennisname zal de tegenstelbaarheid teweegbrengen en dit ook voor de navolgende overeenkomsten.

Deze voorwaarden hebben absolute voorrang op de bestel en/of koopvoorwaarden van de koper, zelfs indien deze laatste het tegenovergestelde bedingen.

 

 1. Rechts- en forumkeuze
  • Op alle door Recon Trucks NV afgesloten overeenkomsten zal enkel en alleen het Belgisch recht van toepassing zijn. Deze bepaling geldt in elk geval, ongeacht de hoedanigheid van de partijen, de plaats waar de overeenkomst werd afgesloten of waar de overeenkomst dient uitgevoerd, voor zover de bepaling van het toepasselijk recht is toegelaten.
  • Alle vorderingen in rechte in verband met deze facturen of contracten vallen onder de bevoegdheid van de Rechtbanken te Oostende of de Vrederechter van het Kanton Oostende. Recon Trucks NV kan echter tevens de vorderingen in rechte aanhangig maken voor de Rechtbank die bevoegd zou zijn zonder toepassing van dit beding. Dit alles voor zover de bepaling van de bevoegde rechtbank is toegelaten.
 2. Betaling
  • De facturen van Recon Trucks NV zijn steeds betaalbaar op haar maatschappelijke zetel. Deze facturen zijn contant betaalbaar bij het uitreiken. Op elke achterstallige betaling is er van rechtswege en zonder ingebrekestelling, een conventionele rente verschuldigd gelijk aan 1% per maand of gedeelte van een maand. Daarenboven, bij gehele of gedeeltelijke niet betaling van de schuld op de vervaldag zonder ernstige reden, wordt het schuldsaldo verhoogd met een conventionele schadevergoeding ten belope van 12% met een minimum van 125,00 EUR. Wanneer in afwijking van het bovenstaande door Recon Trucks NV toch afbetalingstermijnen worden toegestaan, worden de nog niet vervallen termijnen opeisbaar bij de eerste wanbetaling. Hetzelfde geldt wanneer de klant geaccepteerde wissels laat protesteren. Bij wanbetaling vervalt elk en ieders recht op commissie of bedongen korting.
  • In geval van achterstallige betaling behoudt Recon Trucks NV zich het recht voor, en dit zonder dagvaarding, haar prestaties op te schorten, ongeacht of deze voortvloeien uit het huidige dan wel uit voorgaande of latere contracten, en ongeacht het voertuig waarop deze betrekking hebben, en deze pas te hervatten, behoudens andere overeenkomsten tussen partijen, vanaf de regularisatie van alle betalingen, zijnde de integrale onbetaalde hoofdsom inclusief gebeurlijke intresten en schadevergoeding.
  • Iedere achterstallige betaling, zelfs gedeeltelijk, vanwege de klant op de vervaldatum, laat Recon Trucks NV toe bij rechte en automatisch het contract ontbonden te verklaren. De kennisgeving van deze ontbindingsverklaring kan via elke gerechtelijke weg geschieden. De verwijlintresten, evenals de forfaitaire vergoeding, blijven aan Recon Trucks NV verschuldigd onafgezien van de ontbindingsverklaring van de verkoop.
 3. Leverings- of afwerkingstermijnen
  Leverings- of afwerkingstermijnen zijn steeds louter informatief of indicatief gegeven en geven de opdrachtgever geen recht op schadevergoeding of prijsvermindering noch op ontbinding van de overeenkomst.
 4. Forfaitaire schadevergoeding bij beëindiging van de overeenkomst
  Wanneer de klant een verbintenis niet nakomt dan heeft Recon Trucks NV de keuze tussen de gedwongen uitvoering of de ontbinding van de overeenkomst, in voorkomend geval volgens artikel 2 in fine, tegen een forfaitaire schadevergoeding gelijk aan 20% van de koop- of aannemingssom tenzij Recon Trucks NV kiest voor de vergoeding van de bewezen schade.
 5. Klachten
  Overeenkomstig art. 1641 e.v. van het Burgerlijk Wetboek, moet elke klacht of opmerking reeds bij de levering en wanneer het een verborgen gebrek betreft onmiddellijk bij de ontdekking worden gemeld. Wanneer de ontvangst van de tijdige klacht niet per kerende schriftelijk door Recon Trcuks NV wordt bevestigd, moet de klacht of opmerking op straffe van niet-ontvankelijkheid bovendien binnen de vijf dagen in een omstandig schrijven met duidelijke verwijzing naar de datum van klacht of opmerking bij middel van aangetekende brief aan Recon Trucks NV ter kennis worden gebracht en bevestigd. De vrijwaring tegen verborgen gebreken is strikt beperkt tot het herstellen van de defecte stukken in de werkplaats, zonder recht op vergoeding wegens abnormale sleet of eender welke gevolgschade. Zichtbare gebreken worden gedekt door aanvaarding van het goed indien de klant op het ogenblik van het afsluiten van de overeenkomst het gebrek kende of er redelijkerwijze van op de hoogte diende te zijn. In geen geval heeft de klant het recht de ontbinding van de overeenkomst te vragen indien het gebrek dat hij inroept van geringe betekenis is.
 6. Elektronische informatiegaring – Privacyverklaring
  • Vooreerst verbinden de fabrikant en invoerder zich er toe de informatie, hieronder vermeld, niet te verspreiden buiten zijn commercieel netwerk, zonder het akkoord van de klant, behoudens wanneer hij er wettelijk toe gehouden is.
  • De fabrikant of de invoerder hebben geen toegang tot de persoonlijke gegevens van de bestuurders, of het nu gaat om hun identiteit of hun professionele identificatiekaart. De locatie van het voertuig zal enkel aan de fabrikant of de invoerder worden meegedeeld in het geval dat de bestuurder de bijstandsknop activeert om de 24/7 dienst van de fabrikant of de invoerder te contacteren. De klant erkent hiervan expliciet op de hoogte te zijn gesteld.
  • De klant erkent dat het voertuig uitgerust is met een elektronisch systeem dat de informatie betreffende het voertuig registreert. Hij laat uitdrukkelijk toe dat deze informatie ter beschikking wordt gesteld aan de fabrikant, de invoerder en aan de leden van haar commercieel netwerk te rekenen vanaf de datum van in verkeersstelling.
  • De klant geeft toestemming voor het gebruik van zijn gegevens in het kader van promotie en ontwikkeling van producten en dienst na verkoop en de verwezenlijking van voormelde diensten.
  • De klant ziet er persoonlijk op toe, voorafgaand aan het gebruik van het voertuig, de bestuurders op de hoogte te brengen van het bestaan van deze elektronische systemen en/of hun goedkeuring te bekomen en dit overeenkomstig de toepasselijke wet.
  • In het kader van productverbetering en niettegenstaande iedere tegenstrijdige clausule, laat de klant de fabrikant of de invoerder uitdrukkelijk toe over te gaan tot de update op afstand van de parameters op het voertuig.
  • De klant verbindt er zich toe deze toelatingen te laten aanvaarden door iedere nieuwe eigenaar in geval van wederverkoop en door iedere nieuwe gebruiker in geval van terbeschikkingstelling, onder eender welke vorm dan ook, van het voertuig aan een derde.
 7. Waarborg
  Recon Trucks NV is tot geen andere of uitgebreider waarborg gehouden dan deze door de fabrikant of de invoerder verleend. Voor het geval dat Recon Trucks NV een persoonlijke garantie verleent dan kan de klant zich in elk geval slechts op deze verbintenis beroepen wanneer het betrokken voertuig exclusief door Recon Trucks NV wordt onderhouden en hersteld. Elke garantieverplichting vervalt wanneer de klant zich niet strikt houdt aan de instructies van de constructeur of het voertuig voor oneigenlijke toepassingen gebruikt..
 8. De totstandkoming van een overeenkomst i.v.m. voertuigen, opbouwen, organen, onderdelen, opleggers, en aanhangwagens.
  • Als erkend verdeler ontvangt en noteert Recon Trucks NV de bestelling van bedrijfsvoertuigen, organen en onderdelen van de merken die zij verdeelt.
  • Alle verbintenissen uit de tot stand gekomen koopovereenkomst tussen de klant en Recon Trucks NV zijn evenwel onder de opschortende voorwaarde dat de constructeur van voornoemde merken het product aan Recon Trucks NV verkoopt en effectief levert.
  • Bij gebeurlijke niet-aanvaarding door de constructeur, staat het definitief vast dat er geen koop tot stand komt, hetgeen Recon Trucks NV ter kennis van de koper kan brengen door middel van een eenvoudige brief. Voor zover toegelaten exonereert Recon Trucks NV zich van haar aansprakelijkheid die hieruit eventueel zou kunnen voortvloeien.
  • De gebeurlijke overeenkomsten m.b.t. de financiering van het door de koper gekochte goed zijn aan Recon Trucks NV niet tegenstelbaar. De koper kan zich bijgevolg nooit beroepen op het niet bekomen van een financiering om aan zijn verbintenissen te ontsnappen.
  • Recon Trucks NV heeft het recht om de uitvoering van een aanvaarde bestelling op te schorten en van de klant een bankgarantie te eisen wanneer bij Recon Trucks NV redelijke twijfels rijzen omtrent de mogelijkheid of de intentie van haar wederpartij om haar verbintenissen integraal na te komen.
   Indien de klant niet binnen de twee weken na de gemotiveerde mededeling door Recon Trucks NV van haar redelijke twijfels een bankgarantie kan voorleggen voor de uit te voeren bestelling zal de overeenkomst zonder ingebrekestelling en van rechtswege ontbonden zijn in het nadeel van de klant, op eenvoudige verklaring van Recon Trucks NV. De klant verklaart op de hoogte te zijn dat een eventuele opschorting onvermijdelijk een vertraging in de levering met zich meebrengt. zodat een eventuele leveringstermijn Recon Trucks NV niet meer bindt.
 9. Risico
  Het algemeen risico en met name het risico voor verlies of beschadiging van de zaak gaat over op de koper vanaf de ondertekening van de koopovereenkomst of de bestelbon, die vanaf dan zelf alle kosten tot behoud en gebruik van de goederen zal dragen.
 10. EigendomsvoorbehoudHet eigendom over het verkochte goed zal pas overgaan op de klant, op het moment dat Recon Trucks NV de volledige koopprijs, hierbij inbegrepen de koopprijs van eventuele opties alsook de intresten en bijkomende vergoedingen, en alle eventuele bijkomende kosten, ontvangen heeft. Zolang deze volledige koopprijs niet integraal betaald is mag de klant het gekochte voorwerp niet vervreemden, onder welke vorm ook, er geen verandering mag aanbrengen, noch een deel ervan mag verwijderen.
  Voor zover het goed toch verkocht zou worden, wordt het eigendomsvoorbehoud overgedragen op de herverkoopprijs. Dit eigendomsvoorbehoud is een eigendomsvoorbehoud in de zin van art. 101 Faill. W.
 11. Uitvoering van de bestellingen van bedrijfsvoertuigen, opbouwen, organen, onderdelen, opleggers en aanhangwagens.
  • Recon Trucks NV wijst de klant op het gegeven dat de constructeurs zich het recht voorbehouden te allen tijde aan hun modellen wijzigingen aan te brengen, zonder dat dit voor voornoemde constructeurs de verplichting inhoudt deze wijzigingen ook aan te brengen aan de reeds geleverde of reeds bestelde doch nog niet geleverde modellen.
  • De klant is gehouden het verkochte of herstelde goed in ontvangst te nemen binnen vijf dagen na bericht van terbeschikkingstelling. Bij gebreke van afhaling binnen de voormelde termijn van vijf dagen is de klant een stallingsvergoeding verschuldigd ten bedrage van 20 € per dag.
 12. Recon Trucks NV heeft in geval van wanbetaling de mogelijkheid om het voertuig of andere goederen van de opdrachtgever die zij onder zich houdt, in te houden tot de uitvoering van alle betalingen, zijnde de integrale verschuldigde hoofdsom inclusief gebeurlijke intresten en schadevergoeding. Recon Trucks NV kan haar retentierecht eveneens uitoefenen ingevolge openstaande schulden van andere leveringen en prestaties dan deze betreffende het ingehouden voertuig.
 13. Indien enige bepaling van deze contractuele voorwaarden nietig is, zullen de overige bepalingen volledig van kracht blijven en zullen partijen de nietige bepaling vervangen door een andere bepaling die het doel en de strekking van de nietige bepaling zoveel mogelijk benadert. Bij interpretatie van deze contractuele voorwaarden is de Nederlandstalige versie doorslaggevend.

Wedstrijdreglement Automobilia Experience Days

WEDSTRIJDREGELEMENT

De Grande NV

Automobilia Experience Days Win Actie

 

 

Artikel 1. Algemeen

Dit reglement is van toepassing op de wedstijd “Automobilia Experience Days Winactie”, hierna de “wedstrijd” genoemd.

De wedstrijd wordt georganiseerd door De Grande Nv, met maatschappelijk adres te Gistelsesteenweg 276, 8200 Brugge ingeschreven in de Belgische Kruispuntbank van ondernemingen onder het ondernemingsnummer BE0406203732, hierna de “organisator” genoemd.

Dit reglement heeft o.m. betrekkingen op de voorwaarden voor deelname aan de wedstrijd en het westrijdverloop. Het loutere feit van deelname aan de wedstrijd impliceert de gehele aanvaarding van alle bepalingen en voorwaarden van onderhavig wedstrijdreglement door de deelnemer.

Artikel 2. Duur

De wedstrijd start op 26 augustus 2022 om 10 u en eindigt op 28 augustus 2022 om 18u.

De organisator behoudt zich het recht voor om de wedstrijd te verlengen.

Artikel 3. Voorwaarden van deelname

De wedstrijd is een spel zonder enige aankoopverplichting.

Alle meerderjarige natuurlijke personen mogen aan de wedstrijd deelnemen, met uitzondering van personeelsleden en bestuurders van de organisator en eventuele partners die betrokken zijn bij de organisatie van de wedstrijd. Hetzelfde geldt voor hun familieleden in de eerste graad van die personen en de personen die op hetzelfde adres verblijven als deze personen.

Worden bovendien uitgesloten van deelname aan de wedstrijd:

1 deelname per gezin

Personen die niet aanwezig zijn op het evenement

Artikel 4. Persoonlijke gegevens

De volgende persoonsgegevens zullen van elke deelnemer gevraagd worden teneinde geldig aan de wedstrijd te kunnen deelnemen:

Zijn of haar naam (voornaam en familienaam)
Email-adres
Telefoonnummer

De persoonsgegevens verstrekt worden enkel gebruik ten behoeve van de organisatie van de wedstrijd en zullen worden verwerkt in overeenstemming met de privacyverklaring (beschikbaar via www.automobilia.be/nl/privacy) van de organisator en met de toepasselijke wetgeving betreffende de beschermigng vna de persoonlijke levenssfeer (met inbegrip van de verordening (EU) 2016/679 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens (GDPR)).

Enkel indien de deelnemer zijn of haar uitdrukkelijke toestemming verleent met het verwerken van de persoonsgegevens voor andere doeleinden, zal de Organisator gemachtigd zijn om de deelnemer te contacteren in verband met promoties, aanbiedingen, informatie, wedstrijden, etc., afhankelijk van de gegeven toestemming. Deelnemers kunnen te allen tijde toegang hebben tot hun persoonlijke gegevens of verzoeken om deze te corrigeren of te verwijderen op de wijze zoals uiteengezet in de Privacyverklaring van de Organisator (zie hoger voor link)

Het opgeven van valse, onvolledige of onjuiste gegevens kan leiden tot de uitsluiting aan deelname van de betrokkene.

Artikel 5. Wedstrijdverloop

Het wedstrijdmechanisme verloopt als volgt:

De deelnemer beantwoord de vraag: hoeveel ingevulde formulieren zullen er zijn op het einde van het openingsweekend?”

Aan het einde van de wedstrijd volgt een schiftingsvraag.

Om geldig deel te nemen en dus kans te maken op de prijs dient de deelnemer het wedstrijdverloop correct te volgen.

Artikel 6. Aanduiding van de winnaar

Als winnaar wordt vervolgens aangeduid:

De deelnemer die het dichtst bij het juiste antwoord zit op de vraag hierboven vermeld, wint

De winnaar wordt na het afsluiten van de wedstrijd op de hoogte gesteld als volgt:

            Per email of per telefoon

Indien het opvragen of verzilveren van een prijs een actie vereist van de winnaar binnen een bepaalde tijd, verliest hij of zij haar recht op de prijs en blijft de prijs eigendom van de organisator. De organisator behoudt zich het recht voor om een nieuwe winnaar te selecteren, rekening houdend met het wedstrijdverloop en aanduidingsmechanisme.

Artikel 7. Prijs

De prijs die in het kader van de wedstrijd gewonnen kan worden is:

            1x weekend met een wagen

Alle prijzen zijn persoonsgebonden en zijn derhalve niet overdraagbaar aan derden. De winnaar kan de prijs ook niet omruilen of inwisselen (bv in geld of in een andere prijs) zonder toestemming van de organisator.

Artikel 8. Fraude en misbruik

De Grande NV houdt toezicht over het correcte verloop van de wedstrijd.

Een of meerdere deelnemers die op welken manier dan ook, samen of alleen, hun winstkansen manipuleren of bedrieglijk verhogen kunnen worden uitgesloten van deelname.

De organisator behoudt zich eveneens het recht voor om een deelnemer van deelname aan de wedstrijd uit te sluiten indien hij of zijn in strijd handelt met de voorwaarden van dit wedstrijdreglement of met enige toepasselijke wetgeving. De organisator kan hier niet voor aansprakelijk worden gesteld.

Artikel 9. Intellectuele eigendomsrechten

Indien de deelname aan de Wedstrijd vereist dat de deelnemer een inzending (beeld, geluid,...) moet insturen, garandeert de deelnemer dat deze inzending geen inbreuk zal vormen op enige rechten, inclusief doch niet beperkt tot intellectuele eigendomsrechten en privacyrechten, van derden. De deelnemer garandeert aldus de toestemming te hebben bekomen van de eigenaars van de beelden of van de personen die te horen zouden zijn in of te zien zouden zijn op de inzending. De deelnemer vrijwaart de Organisator voor aanspraken van derden in dit verband.

De deelnemer gaat er bovendien mee akkoord dat zijn of haar inzending eigendom wordt van de Organisator. De deelnemer doet hierbij afstand van enige rechten, inclusief doch niet beperkt tot intellectuele eigendomsrechten (bv. auteursrecht), op dergelijk materiaal. De deelnemer verleent het recht, onbeperkt in tijd en ruimte, aan de Organisator om de inzending te wijzigen en te gebruiken, op welke manier dan ook, zonder enige vergoeding of nieuwe voorafgaande toestemming van de deelnemer.

De winnaars aanvaarden dat ze in communicaties van Informazout kunnen worden vernoemd (eventueel met foto's en naamvermelding). De winnaar verklaart zich ermee akkoord mee te werken aan (foto)sessies en geeft zijn akkoord voor publicatie van deze foto's.

Artikel 10. Contact

Een deelnemer kan met vragen of opmerkingen over de Wedstrijd terecht bij de Organisator op de volgende wijze:

            Automobilia Brugge op 05406060 of directie.brugge@automobilia.be

De organisator gaat echter niet in op betwistingen in verband met de bewoordingen of interpretatie van de instructies en/of vragen in het kader van de wedstrijd.

Artikel 11. Geldigheid

Indien één of meerdere bepalingen van dit Wedstrijdreglement nietig, onwettig of niet-tegenstelbaar worden verklaard, zal deze de geldigheid van de overige bepalingen van deze overeenkomst niet aantasten. De bepaling in kwestie moet vervolgens worden geïnterpreteerd en/of vervangen worden door een geldige bepaling met eenzelfde doel en effect of door een gelijkaardige bepaling die de bepaling in kwestie zo dicht mogelijk benadert.

Artikel 12. Geschillen

De Organisator en de deelnemer zullen eventuele geschillen in verband met deze Wedstrijd of de interpretatie van dit Wedstrijdreglement op minnelijke wijze proberen op te lossen. Bereiken zij geen oplossing, dan moet het geschil voorgelegd worden aan de bevoegde rechtbanken van de gerechtelijke afdeling waar de zetel van de Organisator gelegen is. Zij zullen daartoe de exclusieve bevoegdheid hebben.

 

Artikel 13. Toepasselijk recht

Dit Wedstrijdreglement is onderworpen aan het Belgisch recht.

Dit Wedstrijdreglement dateert van 16/08/2022